barn spelar fotboll i ghana med operation smile

Ledning och styrelse

Operation Smile är en stiftelse, med säte i Stockholm, som leds av en generalsekreterare som i sin tur rapporterar till styrelsen. Styrelsen ansvarar för stiftelsens organisation och den övergripande förvaltningen.

Ledning

Styrelsens arbete

Styrelsen har i uppdrag att se till att stiftelsen har ett väl fungerande kansli och ledning. Styrelsen, som består av sex ledamöter, sammanträder vid ordinarie styrelsemöten fyra gånger per år. Därutöver kallas till extra styrelsemöten vid behov. Operation Smile Sveriges styrelse arbetar utan arvode.

Det är styrelsens ansvar att se till att bokföring och övriga ekonomiska förhållanden kontrolleras på ett betryggande sätt. Det innefattar att inför varje nytt verksamhetsår granska och godkänna en budget för stiftelsen, att granska och godkänna generalsekreterarens kvartalsvisa verksamhetsrapporter samt att granska och godkänna stiftelsens årsbokslut efter varje verksamhetsår.

I samband med årsbokslut ska styrelsen även utvärdera om stiftelsen har använt insamlade medel på ett effektivt och ändamålsenligt sätt. Styrelsen utarbetar riktlinjer för verksamheten och ansvarar för att formulerade mål, planer och beslut följs. Styrelsen tillsätter och ska vid behov entlediga stiftelsens generalsekreterare.

Styrelsen skall fortlöpande kontrollera och utvärdera generalsekreterarens insatser, samt göra en årlig utvärdering av styrelsens interna arbetsformer och beslutsrutiner. 

Styrelsen väljer själv nya ledamöter. Inför varje tillsättning tas en kravspecifikation fram, mot bakgrund av vilken man intervjuar och tar referenser på den föreslagna ledamoten. Mandatperioden för styrelsens ledamöter uppgår till tre år med möjlighet till förlängning.

Styrelseledamöter

Maria Grimberg, ordförande

Maria Grimberg är kommunikationsdirektör på NCC och har tidigare lång erfarenhet inom JKL och MSL Group. Mellan 2010-2019 var hon koncernchef för företagets verksamhet i Norden och Bryssel. Maria har varit ledamot av Operation Smiles styrelse sedan starten 2010 och är sedan 2014 styrelsens ordförande.
maria_grimberg@msn.com

Malin Hakelius

Malin Hakelius är specialist i plastikkirurgi, överläkare och ansvarig för den kraniofaciala kirurgin vid Akademiska sjukhuset i Uppsala. Största delen av hennes kliniska arbete består av behandling av patienter med läpp-, käk- och gomspalt. Malin har bedrivit experimentell forskning om munhålecancer och disputerade 2014. Hennes forskning är främst klinisk och inriktad på kraniofaciala missbildningar. Malin har varit en av Operation Smiles medicinska volontärer sedan starten och har varit ute på uppdrag ett flertal gånger. Våren 2017 valdes Malin in som ordinarie ledamot i Smile Sveriges styrelse, efter att ha varit suppleant sedan starten.

Alexander Jamal

Alexander Jamal är ansvarig för det amerikanska medieteknikbolaget Megaphone TV i EMEA. Han har arbetat inom media under många år, bland annat som producent på TV4:s Samhällsredaktion, som ansvarig för utveckling av digitala tjänster på Bonnier R&D samt som affärschef på produktionsbolaget Eyeworks. Alexander är en av de ursprungliga ledamöterna i Operation Smile Sveriges styrelse.

Bill Magee

Dr Bill Magee är en ledande kraniofacial plastikkirurg i USA och den som grundade Operation Smile år 1982 tillsammans med sin hustru, barnsjuksköterskan och socionomen Kathy Magee. Han har utbildat tusentals kirurger runt om i världen och är en framträdande talare på många internationella konferenser. Han har publicerats i ett antal medicinska tidskrifter och tilldelats titeln hedersdoktor vid sex universitet i USA. Bill är i dag CEO (vd) för Operation Smile International med huvudsäte i Virginia Beach, USA. Bill valdes in i Operation Smile Sveriges styrelse hösten 2013.

Patrik Boivie (Adjungerad)

Patrik Boivie är specialist i plastikkirurgi och arbetar med läpp-, käk- och gomspaltskirurgi på Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg. Patrik disputerade 2005 vid Norrlands universitetssjukhus i Umeå, där han också genomgått sin specialistutbildning i plastikkirurgi. Patrik har varit engagerad i Operation Smile sedan 2011, då han som ST-läkare erhöll Stryker Fellowship och var i Peru. Därefter arbetade Patrik i nio månader på Guwahati Comprehensive Cleft Care Centre (GC4) i Indien, anställd av Operation Smile International. Han har därefter varit fortsatt engagerad i Operation Smile och ute på flera uppdrag. 2018 valdes Patrik in i Operation Smile Sveriges medicinska referensgrupp, där han i april 2020 tillträdde som ordförande och i kraft av det nu är adjungerad i styrelsen.

Medicinsk referensgrupp

Den höga kompetens som finns i Sverige vad gäller vård av barn med läpp-, käk- eller gomspalt är en förutsättning för Operation Smile Sveriges (OSS) verksamhet. För att ta till vara denna kompetens, medarbetarnas synpunkter och erfarenheter har OSS inrättat en medicinsk referensgrupp vars uppgift är att kontinuerligt föreslå förbättringar av Operation Smiles verksamhet samt ge råd och hjälp till volontärer och styrelse i medicinska frågor. I referensgruppens uppgifter ingår också att utveckla samarbetet med Operation Smiles systerorganisationer i såväl resurs- som programländer. Den medicinska referensgruppen, i vilken samtliga volontärsprofessioner ska vara representerade, har för närvarande sju ledamöter, alla volontärer med tidsbegränsade mandatperioder.

Jessica Westman

ST-läkare inom neonatalmedicinska,
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
westmanjessica@yahoo.com

Liisi Raud Westberg

logoped, 
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
liisi.raud-westberg@sll.se

Malin Ivarsson 

specialist barnsjuksköterska,
Neonatalavdelning 17, Region Halland
malinivarsson72@gmail.com

Maria Larsson

operationssköterska,
Operationsenheten Ljungby lasarett, Region Kronoberg
holmamyran@yahoo.com

Patrik Boivie

plastikkirurg,
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg
patrik.boivie@vgregion.se

Peter Frykholm

Barnanestesiolog 
Akademiska sjukhuset, Uppsala
pfrykholm@gmail.com