Ledning och styrelse

Operation Smile är en stiftelse, med säte i Stockholm, som leds av en generalsekreterare som i sin tur rapporterar till styrelsen. Styrelsen ansvarar för stiftelsens organisation och den övergripande förvaltningen.

Ledning

Styrelsens arbete

Operation Smile Sveriges styrelse har sitt säte i Stockholm och är stiftelsens högsta beslutande organ. Styrelsen består för närvarande av fyra ledamöter som sammanträder vid fem ordinarie styrelsemöten per år och extra möten vid behov. Ledamöterna arbetar helt ideellt och väljs in på en mandatperiod på tre år med möjlighet till förlängning.

Styrelsen ansvarar för att organisationens verksamhet bedrivs i enlighet med beslutade policyer och riktlinjer. Den ansvarar också för att se till att bokföring och övriga ekonomiska förhållanden kontrolleras på ett korrekt och betryggande sätt. Operation Smile Sveriges generalsekreterare tillsätts, och entledigas vid behov, av styrelsen.

Styrelseledamöter

Maria Grimberg, ordförande

Maria Grimberg är kommunikationsdirektör på NCC och har tidigare lång erfarenhet inom JKL och MSL Group. Mellan 2010-2019 var hon koncernchef för företagets verksamhet i Norden och Bryssel. Maria har varit ledamot av Operation Smiles styrelse sedan starten 2010 och är sedan 2014 styrelsens ordförande.
Kontakta Maria Grimberg

Malin Hakelius

Malin Hakelius är specialist i plastikkirurgi, överläkare och ansvarig för den kraniofaciala kirurgin vid Akademiska sjukhuset i Uppsala. Största delen av hennes kliniska arbete består av behandling av patienter med läpp-, käk- och gomspalt. Malin har bedrivit experimentell forskning om munhålecancer och disputerade 2014. Hennes forskning är främst klinisk och inriktad på kraniofaciala missbildningar. Malin har varit en av Operation Smiles medicinska volontärer sedan starten och har varit ute på uppdrag ett flertal gånger. Våren 2017 valdes Malin in som ordinarie ledamot i Smile Sveriges styrelse, efter att ha varit suppleant sedan starten.

Alexander Jamal

Alexander Jamal är ansvarig för det amerikanska medieteknikbolaget Megaphone TV i EMEA. Han har arbetat inom media under många år, bland annat som producent på TV4:s Samhällsredaktion, som ansvarig för utveckling av digitala tjänster på Bonnier R&D samt som affärschef på produktionsbolaget Eyeworks. Alexander är en av de ursprungliga ledamöterna i Operation Smile Sveriges styrelse.

Bill Magee

Dr Bill Magee är en ledande kraniofacial plastikkirurg i USA och den som grundade Operation Smile år 1982 tillsammans med sin hustru, barnsjuksköterskan och socionomen Kathy Magee. Han har utbildat tusentals kirurger runt om i världen och är en framträdande talare på många internationella konferenser. Han har publicerats i ett antal medicinska tidskrifter och tilldelats titeln hedersdoktor vid sex universitet i USA. Bill är i dag CEO (vd) för Operation Smile International med huvudsäte i Virginia Beach, USA. Bill valdes in i Operation Smile Sveriges styrelse hösten 2013.

Patrik Boivie (Adjungerad)

Patrik Boivie är specialist i plastikkirurgi och arbetar med läpp-, käk- och gomspaltskirurgi på Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg. Patrik disputerade 2005 vid Norrlands universitetssjukhus i Umeå, där han också genomgått sin specialistutbildning i plastikkirurgi. Patrik har varit engagerad i Operation Smile sedan 2011, då han som ST-läkare erhöll Stryker Fellowship och var i Peru. Därefter arbetade Patrik i nio månader på Guwahati Comprehensive Cleft Care Centre (GC4) i Indien, anställd av Operation Smile International. Han har därefter varit fortsatt engagerad i Operation Smile och ute på flera uppdrag. 2018 valdes Patrik in i Operation Smile Sveriges medicinska referensgrupp, där han i april 2020 tillträdde som ordförande och i kraft av det nu är adjungerad i styrelsen.

Medicinsk referensgrupp

Operation Smile Sverige har inrättat en multidisciplinär medicinsk referensgrupp för att kunna ta till vara på den höga kompetens och expertis som finns bland våra volontärer i Sverige inom läpp-käk-gomspalt och helomfattande vård av barn med spalt. I dag består gruppen av representanter från sjuyrkeskategorier: plastikkirurg, anestesi, pediatriker, operationssjuksköterska, barnsjuksköterska för- och eftervård, ortodontist och logoped. Alla ledamöter är volontärer och har tidsbegränsade mandatperioder.

Den medicinska referensgruppen har en rådgivande funktion och ger förslag på hur verksamheten kontinuerligt kan förbättras. Bland uppgifterna ingår att bistå medarbetarna på kansliet, volontärer och styrelsen i medicinska frågor. I referensgruppens uppgifter ingår också att utveckla samarbetet med Operation Smiles systerorganisationer i andra länder.

FATEMEH JABBARI

Tandläkare och ortodontist,
Akademiska sjukhuset, Uppsala

Jessica Westman

Barnläkare och neonatolog,
Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm

Liisi Raud Westberg

Logoped, 
Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm

Malin Ivarsson 

Specialistbarnsjuksköterska,
Regionsjukhuset, Halmstad

Maria Larsson

Operationssköterska,
Lasarettet Ljungby, Region Kronoberg

Patrik Boivie (ORDFÖRANDE)

Överläkare plastikkirurgi,
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Peter Frykholm

Överläkare anestesi- och intensivvård, 
Akademiska sjukhuset, Uppsala