OM OPERATION SMILE

Operation Smile är en politiskt och religiöst obunden medicinsk hjälporganisation. Vi kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll och har ett 90-konto. Klicka på rubrikerna nedan för att lära dig mer om Operation Smile:

Snabbfakta

Vision och mål

Årsberättelser/Ekonomi

Kontroll och granskning

Styrelse

Ledning

Medicinsk referensgrupp

Ändamål

RIKTLINJER/POLICY

Vanliga frågor

Kontakta oss



SNABBFAKTA

Vad vill vi?

Vår vision är en framtid där alla människor har tillgång till säker kirurgi som förbättrar hälsa och livskvalitet.

Varför behövs vi?

Var tredje minut föds ett barn med läpp-, käk- eller gomspalt någonstans i världen. I många länder tvingas dessa barn leva ett mycket hårt liv. Många av barnen har svårt att äta och tala så att andra förstår. De riskerar att bli mobbade och utsatta för fördomar och trakasserier som tvingar in dem i isolering och ensamhet. Många av dem går aldrig i skolan.

Vad gör vi?

Våra medicinska volontärer arbetar utan ersättning på operationsuppdrag runt om i världen. De delar med sig av sin tid och kunskap för att under tio dagar hjälpa så många som möjligt. Under ett uppdrag får ett hundratal människor den operation de så väl behöver.

Vi jobbar långsiktigt med att bygga upp kompetensen och resurserna i våra programländer genom att bygga och driva permanenta kliniker som förutom operationer även kan erbjuda till exempel tandvård, nutritionsvård och möjlighet att träffa en logoped. Idag finns 34 sådana kliniker i 19 länder.

Var finns vi?

Operation Smile är en internationell hjälporganisation som bildades i USA 1982 och i Sverige 2010. Totalt finns mer än 5 000 medicinska volontärer från 80 olika länder varav cirka 200 i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Operation Smile har för närvarande uppdragsverksamhet i närmare 40 länder.

Vad har vi uppnått?

Tack vare generösa givare, däribland privatpersoner, föreningar och företag, har Operation Smile hittills genomfört över 290 000 operationer i Afrika, Asien och Latinamerika. Varje operation förändrar ett barns liv för alltid.

Till toppen av sidan


VISION OCH MÅL

Vår vision är en framtid där alla människor har tillgång till säker kirurgi som förbättrar hälsa och livskvalitet. Tack vare våra medicinska volontärer, som delar med sig av sin tid och sin kunskap, kan barn i utvecklingsländer erbjudas operation utan kostnad för deras familjer.

Långsiktiga mål

För åren fram till och med 2020 har Operation Smile valt fyra fokusområden som alla syftar till att minska den globala bördan av obehandlade ansiktsmissbildningar:

* Behandling – Operation Smile har som mål att öka volymen för hur många patienter vi kan behandla per år, öka effektiviteten samt fördjupa vår kontakt med patienter och deras familjer.

* Policy och påverkan – Operation Smile kan utöva inflytande inom två områden; genom att påverka lokala hälsovårdsmyndigheter att öka säkerheten inom den kirurgiska vården, samt genom att påvisa de positiva effekterna med att satsa sjukvårdsresurser på LKG-vård.

* Forskning – Forskarna vet att uppkomsten av LKG dels beror på genetiska faktorer, dels på miljöfaktorer. För att minska volymen av barn som föds med LKG världen över är det vitalt att satsa mer på forskning som kan leda till preventiva åtgärder. Därför är forskning ett viktigt fokusområde för Operation Smile.

* Utbildning – Världens sjukvårdsresurser räcker inte till för att ta hand om alla de barn och unga som lever med obehandlad LKG. I många länder finns det vare sig plastikkirurger eller narkosläkare i tillräcklig mängd. Detta i kombination med en ofta allt för låg kompetensnivå hos sjuksköterskor gör att säkra operationer inte kan genomföras. Operation Smile vill bidra till att öka volymen sjukvårdspersonal som kan behandla LKG, både generellt och som medicinska volontärer.

Operation Smile Sveriges fokus för de närmaste tio åren är i linje med det globala arbetet och det övergripande målet är att skapa förutsättningar för att hjälpa så många barn som möjligt. För att kunna göra det krävs ökade finansiella medel. Därför har Operation Smile Sverige en tuff målsättning att varje år kontinuerligt öka insamlade medel. Målen för ökad insamling innefattar både privatpersoner, företag, stiftelser och institutioner. För att nå detta mål måste fler människor i Sverige få kännedom om organisationen, och också en ökad förståelse för de negativa konsekvenser en icke-opererad spalt innebär.

Förutom finansiella bidrag kan Operation Smile Sverige också bidra med kompetens tack vare våra medicinska volontärer. Det långsiktiga målet är att svensk sjukvårdspersonal regelbundet deltar i projekt med syfte att överföra kompetens i ett antal fokusländer.

Operation Smile Sverige har också som långsiktigt mål att bidra till uppbyggnaden av permanent verksamhet i ett eller flera länder. Det strategiska arbetet fokuserar på att hitta bra former för kompetensöverföring, lämpliga partnerländer, samt undersöka hur pågående samarbeten kan förädlas och fördjupas.

EFFEKTRAPPORT

Hur påverkar vår verksamhet på lång sikt? Vad är egentligen effekten av en operation för individen, familjen och samhället i stort? Läs vår intressanta rapport här: Effektrapport.

Till toppen av sidan


ÅRSBERÄTTELSER/EKONOMI

ÅRSREDOVISNINGAR

Ladda ned årsredovisning 2018 

Ladda ned revisionsberättelse 2018 

Ladda ned årsredovisning 2017 

Ladda ned revisionsberättelse 2017 

Ladda ned årsredovisning 2016 

Ladda ned revisionsberättelse 2016 

Ladda ned årsredovisning 2015 

Ladda ned årsredovisning 2014 

Ladda ned årsredovisning 2013 

Ladda ned årsredovisning 2012 

Ladda ned årsredovisning 2011 

Ersättningar

All medicinsk personal som deltar i medicinska uppdrag arbetar utan ersättning från Operation Smile. Även vår styrelse arbetar utan ersättning. Kansliet har idag nitton heltidsanställda. De anställda har månadslön.

Till toppen av sidan


KONTROLL OCH GRANSKNING

Operation Smile Sverige har 90-konto (bg 900-2221) och är därmed godkända av Svensk Insamlingskontroll, som även granskar verksamheten. Vi är också medlemmar i Frivilligorganisationernas Insamlingsråd (FRII). Operation Smile Sveriges ekonomi granskas också av en auktoriserad revisor från Ernst & Young. För dig som givare innebär detta att du kan känna dig trygg med att vi följer de regler och riktlinjer som råder för insamlingsorganisationer.

Till toppen av sidan


STYRELSE

Styrelsen sammanträder vid ordinarie styrelsemöten fyra gånger per år. Därutöver kallas till extra styrelsemöten vid behov. Operation Smile Sveriges styrelse arbetar utan arvode. Styrelsen består av:

Maria Grimberg, ordförande
Maria Grimberg är rådgivare inom strategisk kommunikation och har lång erfarenhet inom JKL och MSL Group. Sedan 2010 är hon koncernchef för företagets verksamhet i Norden och Bryssel. Maria har varit ledamot av Operation Smiles styrelse sedan starten 2010 och är sedan 2014 styrelsens ordförande.

 maria.grimberg@jklgroup.com



Malin Hakelius

Malin Hakelius är specialist i plastikkirurgi, överläkare och ansvarig för den kraniofaciala kirurgin vid Akademiska sjukhuset i Uppsala. Största delen av hennes kliniska arbete består av behandling av patienter med läpp-, käk- och gomspalt. Malin har bedrivit experimentell forskning om munhålecancer och disputerade 2014. Hennes fortsatta forskning är främst klinisk och inriktad på kraniofaciala missbildningar. Malin har varit en av Operation Smiles medicinska volontärer sedan starten och har varit ute på uppdrag ett flertal gånger. Våren 2017 valdes Malin in som ordinarie ledamot i Smile Sveriges styrelse, efter att ha varit suppleant sedan starten.


Alexander Jamal

Alexander Jamal leder affärsutvecklingen på Magine TV, som arbetar med TV via internet. Han har arbetat inom media under många år, bland annat som producent på TV4:s Samhällsredaktion, som ansvarig för utveckling av digitala tjänster på Bonnier R&D samt som affärschef på produktionsbolaget Eyeworks. Alexander är en av de ursprungliga ledamöterna i Operation Smiles styrelse.


Bill Magee

Dr Bill Magee är en ledande kraniofacial plastikkirurg i USA och den som grundade Operation Smile år 1982 tillsammans med sin hustru Kathy Magee. Han har utbildat tusentals kirurger runt om i världen och är en framträdande talare på många internationella konferenser. Han har publicerats i ett antal medicinska tidskrifter och tilldelats titeln hedersdoktor vid sex universitet i USA. Bill är idag CEO (vd) för Operation Smile International med huvudsäte i Virginia Beach, USA. Bill valdes in i Operation Smile Sveriges styrelse hösten 2013.


Nina Rehnqvist

Nina Rehnqvist är adjungerad professor i kardiologi på Karolinska Institutet. Hon var tidigare ordförande i Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU samt chef för kardiologiska sektionen på Danderyds sjukhus i Stockholm. Nina har även varit överdirektör i medicinska frågor vid Socialstyrelsen. Nina tillträdde sin styrelsepost i Operation Smile Sverige hösten 2013.


Peter Radell, adjungerad

Peter Radell är anestesi- och intensivvårdsläkare vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus. Han är även medicinsk volontär och regionalt medicinskt ansvarig för Operation Smile i Mellanöstern och norra Afrika. Som ordförande i Operation Smile Sveriges medicinska referensgrupp är Peter adjungerad i styrelsen.


Styrelsens arbete

Styrelsen ansvarar för stiftelsens organisation och den övergripande förvaltningen, samt ska se till att stiftelsens kansli har en väl fungerande ledning. Det är styrelsens ansvar att se till att bokföring och övriga ekonomiska förhållanden kontrolleras på ett betryggande sätt.

Detta innefattar att inför varje nytt verksamhetsår granska och godkänna en budget för stiftelsen, att granska och godkänna generalsekreterarens kvartalsvisa verksamhetsrapporter samt att granska och godkänna stiftelsens årsbokslut efter varje verksamhetsår.

I samband med bokslut ska styrelsen utvärdera om stiftelsen har använt insamlade medel på ett effektivt och ändamålsenligt sätt. Styrelsen utarbetar riktlinjer för verksamheten och ansvarar för att formulerade mål, planer och beslut följs. Styrelsen tillsätter och ska vid behov entlediga stiftelsens generalsekreterare.

Styrelsen skall fortlöpande kontrollera och utvärdera generalsekreterarens insatser, samt göra en årlig utvärdering av styrelsens interna arbetsformer och beslutsrutiner (Sammanfattning av Styrelsens Uppgifter ur Operation Smile Sveriges Arbetsordning, godkänd av styrelsen för stiftelsen den 23 maj 2014).

Styrelsen väljer själv nya ledamöter. Inför varje tillsättning tas det fram en kravspecifikation mot bakgrund av vilken man intervjuar och tar referenser på den föreslagna ledamoten. Mandatperioden för styrelsens ledamöter uppgår till tre år med möjlighet till förlängning.

Till toppen av sidan


LEDNING

Operation Smile Sverige leds av generalsekreteraren som rapporterar till styrelsen.

 


MEDICINSK REFERENSGRUPP

Den höga kompetens som finns i Sverige vad gäller vård av barn med läpp-, käk- eller gomspalt är en förutsättning för Operation Smile Sveriges (OSS) verksamhet. För att ta till vara denna kompetens, medarbetarnas synpunkter och erfarenheter har OSS inrättat en medicinsk referensgrupp vars uppgift är att kontinuerligt föreslå förbättringar av Operation Smiles verksamhet samt ge råd och hjälp till volontärer och styrelse i medicinska frågor. I referensgruppens uppgift ingår också att utveckla samarbetet med Operation Smiles systerorganisationer i såväl resurs- som programländer. Den medicinska referensgruppen, i vilken samtliga volontärsprofessioner ska vara representerade, har för närvarande 8 ledamöter, alla volontärer med tidsbegränsade mandatperioder. Den medicinska referensgruppen utgörs av:
 

Peter Radell (ordförande)
anestesi- och intensivvårdsläkare, 
Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Stockholm
peter.radell@sll.se

Malin Ivarsson
sjuksköterska,
malinivarsson72@gmail.com

 

Liisi Raud Westberg
logoped, 
Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm
liisi.raud-westberg@sll.se
Chris Cressy
överläkare anestesi- och intensivvård, 
Norrlands Universitetssjukhus, Umeå
chris.cressy@hotmail.com
Anna Maria Sankari Ho
barnläkare,
Hallands sjukhus, Halmstad
anna-maria.sankari-ho@regionhalland.se
amsankari@hotmail.com

Maria Larsson
operationssjuksköterska,
holmamyran@yahoo.com

Agneta Marcusson
tandläkare,
agneta.marcusson@regionostergotland.se

Patrik Boivie
plastikkirurg,
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg
patrik.boivie@vgregion.se

 Till toppen av sidan


ÄNDAMÅL

I Operation Smiles stiftelseförordnande står det: "Stiftelsen ska med sina samlade resurser direkt eller indirekt främja information, utbildning eller forskning kring eller genomförandet av kirurgiska operationer eller annan högspecialiserad vård eller informera om behoven av sådan vård som nyss sagts"Operation Smile Integritetspolicy 20180918.pdf

Läs hela stiftelseförordnandet här.

Till toppen av sidan


RIKTLINJER/POLICY

Integritetspolicy: Ladda ned arrows-2.png

Insamlingspolicy: Ladda ned arrows-2.png

Policy för förvaltning av kapital: Ladda ned arrows-2.png

Uppförandekod: Ladda ned arrows-2.png

Policy för att rapportera oegentligheter: Ladda ned arrows-2.png

Till toppen av sidan


VANLIGA FRÅGOR OCH SVAR

Vi har samlat alla vanliga frågor kring Operation Smile, vår verksamhet, LKG (läpp-käk-gomspalt) och hur man stödjer oss här: Vanliga frågor.

Har du ytterligare frågor är du givetvis välkommen att kontakta oss på sverige@operationsmile.org eller 08-515 124 00.

 

 

 

 

 

“Varje barn som föds med en ansiktsmissbildning är vårt ansvar. Om vi inte tar hand om det barnet, finns det ingen garanti för att någon annan kommer att göra det.

- Kathy Magee, grundare Operation Smile