Säker kirurgi

God hälsa och välbefinnande är en mänsklig rättighet. Men i dag saknar 2/3 av jordens befolkning tillgång till kirurgisk vård. Operation Smile arbetar för en förändring i länder där behoven är som störst.

Vikten av säker kirurgi

Kirurgisk vård är en viktig del av hälso- och sjukvården världen över. Det är vanligt, och blir allt vanligare, med allvarliga fysiska skador från trafikolyckor, stora brännskador, cancer och hjärt- och kärlsjukdomar i låg- och medelinkomstländer. Det betyder att kirurgiska ingrepp kommer att få en allt större betydelse för de offentliga hälso- och sjukvårdssystemen.

Kirurgi är ofta den enda behandling som kan förhindra funktionsnedsättningar och minska risken för dödsfall till följd av vanliga sjukdomar och olyckor. Kirurgiska ingrepp är avsedda att rädda liv, men osäker kirurgisk vård kan orsaka betydande skador. Många av våra verksamhetsländer behöver stärka sina sjukvårds- och hälsosystem för att myndigheterna ska kunna säkerställa tillgång till säker kirurgi för sina befolkningar.

Foto: Jörgen Hildebrandt

Så arbetar vi med säker kirurgi

Tillgång till säker kirurgi är en eftersatt fråga inom global hälsa, och Operation Smile är en av få aktörer som lyfter denna oerhört viktiga grundläggande rättighet. Som banbrytare inom spaltvård för utsatta människor i låg- och medelinkomstländer världen över, arbetar vi tillsammans med nationella myndigheter för att stärka ländernas hälso- och sjukvårdssystemen. Målet är att göra det möjligt för patienter i avlägsna och svårtillgängliga delar av landet, dit resurser alltför sällan når, att få en säker operation.

I enlighet med vår vision och vår globala strategi arbetar vi för säker kirurgi genom långsiktiga projekt och program med starkt utbildningsfokus. Vi samarbetar med hälsoministerier och partnerorganisationer i civilsamhället, och låter experterna på plats, de lokala aktörerna, sätta agendan för att arbetet ska bli så effektivt och lokalanpassat som möjligt.

Partnerskap med civilsamhället

En hållbar förändring börjar i lokalsamhället, på gräsrotsnivå. Vi har etablerat goda samarbeten med lokala partners som liksom Operation Smile förespråkar att alla människor ska ha möjlighet att utöva sina rättigheter på lika villkor och delta i beslutsprocesser som påverkar dem och deras samhälle. Vi är övertygade om att detta leder till förbättrad livskvalitet, egenförsörjning och bättre självkänsla hos individen.

Ett exempel på ett utvecklingsinitiativ som stöds av Operation Smile Sverige är Global Surgery Advocacy Fellowship. Det är ett samarbete med University of Global Health Equity i Rwanda som utbildar unga ledare från Afrika och Latinamerika i påverkansarbete för att mobilisera krafter på gräsrotsnivå kring rätten till säker kirurgi.

Foto: Operation Smile

Bristen på kirurgi i vardagen

Rätten till god hälsa är en grundläggande mänsklig rättighet. Att inte ha tillgång till säker kirurgi kan vara direkt livshotande, och bristen på kirurgisk vård kan också leda till att människor måste leva sina liv med svåra funktionsnedsättningar.

I de länder där vi är verksamma kan trafikolyckor, infekterade sår, blindtarmsinflammation och brännskador ge livslånga funktionsnedsättningar. Det slår inte bara hårt mot individens hälsa, utan begränsar också möjligheterna till självförsörjning och ekonomisk trygghet.

Genom att öka tillgången till kirurgisk vård i länder där behoven är stora kan fler få en operation i tid, slippa onödigt lidande och undvika att bli stigmatiserade. Individens självkänsla stärks och nya möjligheter till ett värdigt liv öppnas.

Vi bidrar till ett hållbart samhälle

Samtliga 17 mål som definieras i FN:s Agenda 2030 för hållbar utveckling är viktiga för att vi ska kunna ställa om till hållbara samhällen på ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt plan. Operation Smile arbetar mot hela tio av dessa mål, men med extra stort fokus på mål 3 och mål 4.


Mål 3 God hälsa och välbefinnande – Vårt långsiktiga arbete för att öka tillgången till säker kirurgi faller under delmålen:
3.6 Minska antalet dödsfall och skador i vägtrafiken
3.8 Tillgängliggöra sjukvård för alla
3.C Öka finansiering och personal till utvecklingsländers hälso- och sjukvård

Mål 4 God utbildning för alla – Operation Smile arbetar för att stärka hälso- och sjukvården i våra programländer, vilket inbegriper kompetensförsörjning och utbildning. Det systemstärkande arbetet har direkt koppling till delmålen:
4.3 Lika tillgång till yrkesutbildning och högre utbildning av god kvalitet
4.7 Utbildning för hållbar utveckling och globalt medborgarskap