Utbildning och långsiktighet

Operation Smile arbetar långsiktigt för att stärka sjukvårds- och hälsovården i låg- och medelinkomstländer. Genom att utbilda fler kirurger, sjuksköterskor och annan vårdpersonal ökar vi tillgången till vård så att fler barn och vuxna kan få den vård de har rätt till i tid.

Vikten av utbildning och kunskapsutbyten

Två tredjedelar av jordens befolkning, eller fem miljarder människor, har inte tillgång till säker kirurgisk vård. Den enda hållbara och långsiktiga lösningen är utbildning och att stärka och bygga kapacitet i länder där behoven är som störst.

Sedan 1982 har Operation Smile arbetat för att överbrygga glappet och öka tillgången till kirurgisk vård i länder och regioner där behoven är större än resurserna. Uppskattningsvis krävs 143 miljoner fler operationer varje år om vi ska klara det enorma globala behovet av sjukvård behöver fler kirurger, läkare och annan sjukvårdspersonal utbildas.

Så arbetar vi med utbildning och kunskapsutbyten

Utbildning och fortbildning är en del av hjärtat i vår verksamhet. På medicinska uppdrag sker kunskapsutbyten mellan lokala och internationella volontärer. Ofta handlar det om kirurger och narkosläkare som går dubbelt med våra internationella volontärer och de, i sin tur, får med sig nya kunskaper och erfarenheter hem från uppdrag.

Långsiktiga satsningar på utbildning och kunskapsutbyten bygger upp kapaciteten i länder där vi är verksamma. Det gör det möjligt för befolkningen i dessa länder att få tillgång till trygg och säker kirurgisk vård året om.

I en rad länder, däribland Etiopien och Rwanda, anordnar Operation Smile regelbundna medicinska uppdrag med särskilt utbildningsfokus, så kallade ”visiting professorships” då internationella specialister deltar och handleder personal på plats. Genom dessa utbildningsinsatser vill vi förbättra tillgången och kvaliteten på den kirurgiska vården och öka antalet utbildade personer i våra verksamhetsländer. Målet är att länderna ska bli självförsörjande inom olika professioner så att patienter kan få den vård de behöver i tid, utan att en medicinsk hjälporganisation som Operation Smile finns på plats.

Stärkt kapacitet i Rwanda

Fram till slutet av 2022 hade Rwanda, ett land med en befolkning på 13 miljoner människor, bara två verksamma plastikkirurger. Bristen på plastikkirurger har inneburit att patienter med läpp-käk-gomspalt, trafikskador, tumörer och brännskador har tvingats vänta i åratal på en operation.

Som ett led i vårt arbete med att öka tillgången till säker kirurgi har Operation Smile etablerat en specialistutbildning för plastikkirurger i samarbete med University of Rwanda och det rwandiska hälsoministeriet och med finansiellt stöd av Svenska Postkodlotteriet. Målet med utbildningssatsningen är att öka tillgången till rekonstruktiv kirurgi och stärka kapaciteten i såväl Rwanda som i närliggande länder.

Det här betyder otroligt mycket och är ett gigantiskt steg framåt. Vi är så glada, och allra gladast är troligtvis våra patienter som kommer att behöva vänta mycket kortare tid på att få vård framöver.

Faustin Ntirenganya, en av Rwandas två första plastikkirurger

När utbildningens första årskull examinerades i december 2022 ökade antalet plastikkirurger i Rwanda med 150 %. Samtidigt nådde landet en viktig historisk milstolpe då det fick sin första kvinnliga plastikkirurg.

I dag erbjuds utbildningen permanent som en del av den nationella läroplanen. Att ST-läkare i Rwanda nu har denna möjlighet att läsa vidare är ett stort steg mot att stadigt öka antalet plastikkirurger och göra landet självförsörjande inom rekonstruktiv plastikkirurgi.

Champions – mentorskap i fokus

Foto: Jörgen Hildebrandt

I Operation Smiles eget Champions-program ligger fokus på mentorskap. Våra ”Champions” är medicinska volontärer som till vardags arbetar på ett svenskt universitetssjukhus. De engagerar sig i ett specifikt land under en längre tid, och inom ramen för programmet besöker volontärerna landet vid upprepade tillfällen för att handleda och utbilda lokal vårdpersonal.

Digital handledning och föreläsningar genomförs mellan volontärens besök i landet. Distansundervisning är ett effektivt sätt för volontären att handleda mer frekvent och ge större kontinuitet i undervisningen. Tätare kontakter ger också starkare band mellan de olika vårdinstitutionerna som är involverade. För studenter från den afrikanska kontinenten, som vi delar tidzon med, innebär det också att de sömlöst kan delta i befintliga universitetsprogram i Sverige.

Champions-programmet är ett utmärkt exempel på hur Operation Smile tillämpar effektiva lösningar för att öka tillgången till vård på ett långsiktigt och hållbart sätt. En Champion bidrar till att kontinuerligt stärka den lokala kapaciteten genom att fokuserat arbeta med följande under lång tid:

 • Mentorskap – att utbilda, handleda och träna lokal sjukvårdspersonal, på plats såväl som på distans.
 • Tankeledarskap – att ge råd för att vidareutveckla och förbättra nationella hälso- och sjukvårdsplaner.
 • Påverkansarbete – att föra fram idéer och tankar för att driva på en förändring i landets prioriteringar och policyer.

Speech on Wheels – logopedi i Ghana

I Ghana råder stor brist på logopeder och de få som finns har inte möjlighet att nå ut till människor på landsbygden som bor långt från närmaste klinik. ”Speech on Wheels – Breaking Barriers to Care” är ett fyraårigt projekt som Operation Smile driver i Ghana med finansiellt stöd av Svenska Postkodlotteriet.

Genom Speech on Wheels får barn med tal- och språksvårigheter tillgång till regelbunden träning och kontinuerligt stöd samtidigt som den logopediska vården och utbildningen stärks. Bakom projektet står Operation Smile, hälsoministeriet i Ghana och universitet i Ghana, Sydafrika och Sverige.

Det var väldigt intressant och kul att se hur logopederna i Ghana arbetade. Det finns väldigt många likheter i det vi gör och vi kunde utbyta erfarenheter och idéer med varandra trots att samhällsstrukturerna ser så annorlunda ut.

Liisi Raud Westberg, logoped och volontär

Målet med Speech on Wheels – Breaking Barriers to Care är att skapa en hållbar vårdlösning som kan införlivas i den nationella hälso- och sjukvården. Projektet stärker den logopediska kapaciteten i Ghana på flera olika sätt.

 • Nya logopeder utbildas: Projektet stöttar ett nystartat logopedprogram på universitetsnivå genom gästprofessurer, forskningsstöd till programmets lärare och utdelning av stipendier till studenter som kommer från delar av landet där den logopediska vården är mer eller mindre obefintlig.
 • Regionala kliniker etableras: I samarbete med hälsoministerier och partnersjukhus etableras och utrustas regionala kliniker i delar av Ghana där ingen logopedisk vård finns att få.
 • Specialistkirurgin stärks: Inom projektet samordnas och finansieras uppdrag som viks helt åt talförbättrande kirurgi för våra spaltpatienter. I samband med dessa får lokala volontärer från Ghana och närliggande länder specialistutbildning i läpp-käk-gomspaltskirurgi, vilket stärker den inhemska kapaciteten och specialistkompetensen.
 • Mobila kliniker utrustas: Bussar byggs om till fullt fungerande kliniker där nyutexaminerade logopeder kan nå ut till barn som bor långt från närmaste sjukhus och ge dem talträning, vård och stöd.
 • Anhöriga utbildas: Genom workshops får lokala hälsoarbetare och anhöriga till barn med kommunikationsnedsättning stöd och utbildning i talträning så att de kan fortsätta att öva med barnen även när logopederna inte är på plats.

Women in Medicine

2/3 av jordens befolkning saknar tillgång till säker kirurgi – och det skriande behovet av sjukvårdspersonal ställer krav på att fler utbildar sig. Samtidigt som vården måste bemannas finns det en miljard kvinnor i låg- och medelinkomstländer som inte är yrkesverksamma.

Varför kvinnor inte kommer ut i arbetslivet kan bero på många saker, men det kan handla om att de saknar utbildning eller hindras av sociala strukturer och stigman. I många yrkesroller saknar kvinnor mentorer eller förebilder att lära och inspireras av, vilket ofta upplevs som ett hinder på vägen mot professionell utveckling.

Foto: Jasmin Shah

I mars 2020 genomfördes ett medicinskt uppdrag i Marocko med enbart kvinnliga volontärer. Det var starten för Women in Medicine, ett initiativ som syftar till att stärka kvinnor och underlätta till deras möjligheter att ta plats inom medicinsk utbildning, forskning och ledarskap genom strukturerade mentorskapsprogram. Det gynnar människor på alla nivåer i samhället.

Det är inte bara viktigt att öka antalet kvinnor inom kirurgin, utan också antalet kvinnliga kirurger i ledande roller. Kvinnor blir ofta förbisedda inom dessa områden, och ofta blir våra röster inte hörda eftersom vi inte har en plats där beslut fattas. Men förändringens tid är här.

Dr Priyanka Naidu, Global Surgery Fellow, Operation Smile

Som internationell medicinsk hjälporganisation är Operation Smile fast övertygade om att jämställdhet inom vården kan ge globala hälsovinster och riva barriärer. Förutom att förbättra spaltvården och genomföra operationer, riktas fokus inom ramen för Women in Medicine mot att

 • utbilda kvinnor i låg- och medelinkomstländer där det finns stora behov inom många medicinska områden
 • ge kvinnlig vårdpersonal möjlighet att arbeta i regioner där vårdbristen är stor
 • stärka marginaliserade kvinnor att bli ledare inom global hälsa och ta plats inom mansdominerade yrken.